top of page
  • Luděk Kos

Report z 21. výroční konference Evropské asociace archeologů v Glasgow


Skotské Glasgow přijalo pro dny 2. - 5. 9. 2015 roli hostitele 21. výroční konference Evropské asociace archeologů (European Association of Archaeologists). Každoroční největší evropské setkání archeologů našlo zázemí v krásném kampusu University of Glasgow, který tak měl možnost přivítat na 2500 archeologů z celého světa; tito zde v sedmi hlavních tematických blocích a celkem 173 sekcích představili výsledky své vědecké práce.

Specifické prostředí britské archeologie usměrnilo vytyčení hlavních sekcí v obecnějších, o to však zajímavějších mezích, umožňujících odklon od tradičně „chronologického“ charakteru kapitol archeologického diskursu. Velkou skupinu tak vytvořily sekce zahrnuté pod titul Archeologie & Mobilita, zvoucí k řešení otázek spojených s komunikací resp. pohybem ve všech rozměrech těchto slov, tedy prostorovém, ale i ekonomickém, sociálním atd. Podobným způsobem bylo vystavěno i téma Rekonfigurace identit. Zatímco téma Archeologie & Věda obracelo pohled ke spolupráci archeologie s jinými (především přírodovědnými) vědeckými obory, blok Komunikace archeologie nahlédl sdělování poznatků a prezentaci hmotného dědictví směrem k veřejnosti a nové trendy v tomto směru archeologické práce. Kapitola Odkazy & Vize se obrátila k archeologickému dědictví z jeho památkové stránky. Jediný soubor sekcí byl orientován ke konkrétnímu chronologickému období, a sice Keltské souvislosti, řešící vedle skutečných prostorových vztahů i souvislosti myšlenkové, jakož i „keltskou“ identitu jako takovou. Hermeneutice archeologických pramenů byla zasvěcena poslední, nejobecnější sekce s názvem Intepretace archeologického záznamu.

Krásný areál Univerzity v Glasgow, kde se konference konala. Foto L. Kos

Zvýraznit v těchto kapitolách jednotlivé zajímavé sekce či dokonce přednášky není pro jediného pozorovatele uchopitelný úkol. Vícekrát však během konference znělo například neobvyklé téma aktuální globální klimatické změny a jejích dopadů na archeologické dědictví. Téma, pohledem některých středoevropských agnostiků mlhavé, v prostředí přímořských států však již zcela konkrétní a mající zde ve svých negativních (devastujících) důsledcích jednoznačně progresivní tendenci. Ve zřetelných obrysech byla v tomto směru v různých sekcích představena archeologie britská, pro jejíž archeologickou památkovou péči se zdají konsekvence globální klimatické změny minimálně stejně relevantní agendou, jakou je u nás např. problematika záchranných výzkumů vyvolaných stavební činností (tedy svého druhu „podoborem“ vyžadujícím značné úsilí, personální nasazení i citelný objem finančních prostředků, zde však bez nároku na automatický podíl soukromého sektoru na nich).

Znovu pak zněl konferencí důrazný apel na propojení archeologie a moderních přístupů přírodovědných disciplín, ať již přímý (tedy plynoucí z prezentace dosažených výsledků, např. pozoruhodných genetických kulturních souvislostí vyčtených z bohatých kolekcí vzorků DNA) či nepřímý (čišící z prostého srovnání tradic prezentujících zemí s rozdílnou měrou takové spolupráce).

Organizace konference, nesena na bedrech trojlístku institucí – EAA spolu s University of Glasgow a hlavním partnerem konference - skotskou vládní agenturou Historic Scotland, byla na dobré úrovni, s přihlédnutím k faktu, že při tak velkém počtu účastníků, resp. sekcí, nelze více napomoci osobním preferencím jednoho každého účastníka konference. V roce 2016 zamíří konference ve svém 22. ročníku do litevského Vilniusu.

Kam dále?

21. Annual Meeting of the EAA Glasgow 2015

EAA 2015 na Facebooku

22. Annual Meeting of the EAA Vilnius 2016

Historic Scotland

Projekt SCAPE


Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page