top of page

YOUR

NOVINÁŘI NA STOPĚ

prvorepublikové archeologie

ANOTACE

Období první republiky bylo plné velkých změn nejen v politice, ale i v české vědě. Archeologie je toho krásným příkladem. Tehdejší badatelé zkoumali minulost míst zásadních pro historii našeho státu a položili také základní kameny péče o české kulturní dědictví. Nové objevy budily vzrušení i u široké veřejnosti, a tak byla archeologie častým tématem dobového tisku. Jak a proč výzkumy rezonovaly v tehdejších médiích? Byla tato média objektivní a lišila se od těch současných? To žáci sami objeví v rolích prvorepublikových novinářů, které v programu v rámci dočasné výstavy Prvorepubliková archeologie zavedeme do světa elegantních badatelů a jejich ambiciózních výzkumů.  

CÍLOVÁ SKUPINA

Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ

CÍLE PROGRAMU

Žáci se seznámí s obdobím první republiky ze zcela nového úhlu pohledu, v kontextu dobového archeologického bádání. Prostřednictvím role žurnalistů prozkoumají počátky péče o národní kulturní dědictví, roli tisku ve veřejném životě minulém i současném a také procvičí své analytické schopnosti, kritické myšlení a kreativitu. Výstupem budou vlastnoručně zhotovené titulní listy “archeospeciálu” dobových novin, které se stanou součástí online výstavy na webu Cesty archeologie.

ČASOVÁ NÁROČNOST

120 minut

POČET ŽÁKŮ

Max. 30 žáků (1 třída)

CENA

80 Kč/žák (v ceně je také vzdělávací komiks Den v životě neolitické ženy)

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI DLE RVP

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a jeho svět

Člověk a svět práce

Člověk a společnost

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Mediální výchova

OBJEDNÁVKY

Předem na mail julie.tomsova@uappsc.cz nebo čísle 702 037 937.

bottom of page