top of page
  • Jiří Bernat a Julie Tomsová

Nová archeologická zjištění učiněná při průzkumu mlýna Propast


Srdečně vás zveme na přednášku našeho kolegy Jiřího Bernata Nové archeologické objevy u mlýna Propast v Hradci, která se uskuteční v sobotu 16. listopadu 2019 od 14 hodin v rámci Kostelnostřimelického posvícení v bývalé místní škole. Akci pořádá spolek Život v Hradci a okolí v rámci Cyklu přednášek na Stříbrnoskalicku.

Mlýn Propast v Hradci u Stříbrné Skalice na počátku 20. století.
 

Při ukončené, avšak nedokončené adaptaci areálu mlýna Propast na rekreační objekt s muzeem se při archeologickém dohledu nad terénními úpravami podařilo našemu kolegovi Jiřímu Bernatovi učinit několik podstatných nálezů. Zjištění ze záchranného archeologického výzkumu Ústavu archeologické památkové péče středních Čech byla ke konci roku 2018 předběžně publikována na stránkách našeho periodika Archeologie ve středních Čechách (Bernat, J. 2018. ASČ 22/2, s. 755-6).

Areál mlýna Propast ve 3D zobrazení s umístěním jednotlivých archeologických objektů.

Před západní štítovou stranou mlýnské budovy byly ve dvou rýhách pro kanalizaci zachyceny stopy po plavení rud, včetně zbytků dřevěného plavicího zařízení tvořeného patrně svisle umístěnými dřevěnými rámy s košatinovou výplní (č. 1).

V rýze u severozápadního nároží bylo v těsné blízkosti obytné budovy mlýna objeveno asi 6 m dlouhé novověké soujámí (č. 2) obsahující značné množství strusky, kamenů (červený pískovec s viditelnými hrudkami malachitu a azuritu, a kusy křemen-barytové žiloviny), zlomky stavební keramiky, ale jen nepočetné střepy keramických nádob a při dně i kamnových kachlů z mladšího novověku. Nálezy strusek v areálu mlýna jsou i dokladem místního tepelného zpracování rudného koncentrátu. Samotná pyrotechnická zařízení - pece, pražírny a další - se však prozatím během archeologického výzkumu objevit nepodařilo.

V severozápadní části areálu byla po demolici chlévů v terénním zářezu do přirozeného skalního výběžku, který byl v minulosti upraven na hráz dnes zaniklého Hořejšího propastského rybníka, objevena část rozsáhlého zahloubeného objektu (č. 3), interpretovaná jako povrchový důl – kamenolom. Vzhledem k nálezům stop úpravy rud v areálu mlýna v novověku lze uvažovat i o tom, že lom byl otevřen nejen na stavební kámen, ale i kvůli povrchové těžbě rud, zejména měděných, jež byly v revíru získávány i z permských pískovců.

Historické vyobrazení z díla Georgia Agricoly De Re Metallica ze 16. století.

Na historickém vyobrazení z díla Georgia Agricoly De Re Metallica ze 16. století je v podstatě stejné technologické zařízení jako na Propasti: mokrý proces – stoupy poháněné vodním kolem a v dřevěných korytech svislé košatiny k zachycení rudného koncentrátu. Žlábkem pod košatinami odtékají nevyužitelné kaly.

Zachycené situace jsou dokladem postupy úpravy rud (drcení, plavení a pražení) především barevných kovů, zejména mědi, v areálu mlýna Propast nebo v jeho nejbližším okolí v raném novověku, konkrétně v 16. století.

Více o využití mědi ze zdejšího revíru dokládá i pozoruhodný nález v nedalekých Kostelních Střimelicích. Tamní penězokazecká dílna zde totiž před rokem 1519 vyráběla padělky haléřů. Podrobnosti najdete v našem fotoreportu.

 

Těšíme se na vás v sobotu 16. listopadu 2019 od 14 hod

v bývalé škole č. p. 52 v Kostelních Střimelicích.

Vstupné dobrovolné.

Akcí můžete sledovat také na našem Facebooku.

Fotografie převzaty ze stránek spolku Život v Hradci a okolí.

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page