top of page
  • Veronika Puhačová

Přednáška Třikrát o archeologii v Plaňanech


Plaňany jsou velmi známou a cennou archeologickou lokalitou, neboť historie jejich osídlení sahá téměř kontinuálně až do mladší doby kamenné. První archeologické výzkumy zde probíhaly již v 19. století a díky hojné stavební aktivitě neustaly ani ve stoletích následujících. Obzvláště mnoho nových poznatků však přinesly poslední dva roky, kdy bylo nezbytné díky stavbě obchvatu Plaňan a také rozšiřujícímu se kamenolomu provést záchranné výzkumy na poměrně velkých plochách.

 

Výzkumy odhalily nejen nové sídelní lokality z mladší doby železné, z mladší a pozdní doby bronzové i ze starší doby železné, ale také pohřebiště ze starší doby bronzové a stejně datované opevněné hradiště. Nálezy, které nám o životě obyvatel prehistorických Plaňan vyprávějí, jsou nyní předmětem důkladného zkoumání archeologů Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Ti zájemce se svými dosavadními výsledky seznámí 21. 8. od 18 hodin v prostorách Základní školy Plaňany v Pražské ulici.

Přednášet budou naši archeologové Zdeněk Beneš a Tomáš Chlup, kteří výzkumy v posledních letech vedli.

Články a reportáže z jejich výzkumů v Plaňanech si můžete přečíst zde:

Comments


Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page